Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21 wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny. Na mocy orzeczenia sąd postanowił oddalić apelację i zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym wyrok z dnia 25 maja 2021 r. o sygn. akt I C 153/21 staje się prawomocny. Na mocy niniejszego orzeczenia Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2008r. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 68 197,07 zł oraz kwotę 29 314,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości  6.417 zł.

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja pozwanego nie zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu rozpatrującego sprawę w pierwszej instancji, mechanizm indeksacji zawarty w umowie był kształtowany jednostronnie przez bank.

Umowa pierwotnie została zawarta z BRE Bankiem S.A.