Dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 4 listopada 2022 r., sygn. akt I C 1041/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– ustalił, że stosunek prawny między stronami wynikający z umowy o kredyt zawartej w czerwcu 2006 r. między powódką a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną (obecnie działającą pod firmą BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie nie istnieje;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 152.610,69 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 marca 2021 r. do dnia zapłaty;

– zasadził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.