W dniu 13 maja 2022 r. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie zapadł wyrok prawomocny.

Zgodnie z orzeczeniem, Sąd Apelacyjny z Białymstoku, I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz strony powodowej kwotę 4.050 zł tytułem kosztów procesu.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lutego 2021r. o sygn. I C 376/20 unieważniający umowę kredytu. Sąd w wyroku zasądził na rzecz powoda kwotę 65.053,80zł oraz kwotę 693,60zł tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz strony pozwanej.

Sąd I instancji zastosował teorię salda. Strona powodowa nie zdecydowała się na wniesienie apelacji. Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego.