Dnia 4 stycznia 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn.  I C 756/21 zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 70.663,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 roku do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 3.175,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 roku do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy o kredyt zawartej w 2008 roku pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, za okres od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.