Dnia 6 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II o tyle, że w miejsce daty początkowej naliczania odsetek za opóźnienie ustalonej na dzień „28.08.2019 r.” wpisał „21 stycznia 2021 r.”, oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 1547/21 wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny. Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2006r. zawartej między powodami a pozwanym;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 59.548,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28.08.2019r. do dnia zapłaty;

 – zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.