Dnia 25 stycznia br. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, wydanego w dniu 31 sierpnia 2022 roku w sprawie I C 291/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz każdego z powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok pierwszoinstancyjny wydany w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 roku z Kredyt Bank S.A., którego następcą prawnym jest pozwany Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a powodami ;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 42.395,27 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 14 495,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 14.495,04 CHF od dnia 11 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 0,12 CHF od dnia 31 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.908 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.