Dnia 28 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG orzekł korzystnie na rzecz naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 180 638,51 zł oraz kwotę 3 402 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami,

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda łącznie kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.