Skutki pandemii COVID-19 oraz trwająca wojna na Ukrainie nadal mają wpływ na europejskie gospodarki. Te dwie kluczowe kwestie kształtują globalny krajobraz gospodarczy, generując nowe wyzwania i niepewności na międzynarodowych rynkach. Takie wnioski pochodzą z dziesiątej edycji raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Wyrok TSUE C-520/21 dla Frankowiczów a stabilność sektora bankowego

Zgodnie z oświadczeniem ZBP, utrzymanie stabilności sektora bankowego stanowi kluczowy element rozwoju ekonomicznego większości krajów Unii Europejskiej. Raport podkreśla, że głównym wyzwaniem dla tej stabilności w krajowym sektorze bankowym są konsekwencje finansowe związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z kursem franka szwajcarskiego. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa TSUE C-520/21), która była zgodna z opinią rzecznika generalnego TSUE, nakłada konieczność dalszego zwiększania rezerw. Skala obciążeń dla banków pozostaje nadal znacząca, co w ocenie ZBP może poważnie utrudnić finansowanie gospodarki przez sektor bankowy.

W nawiązaniu do analizy ZBP, istotnym czynnikiem wpływającym na poziom nadmiaru kapitału w bankach oraz ocenę ryzyka systemowego będzie sposób, w jaki zostanie spełniony wymóg MREL (dotyczący stosunku między kwotą przeznaczoną na pokrycie strat i kwotą kapitału rekapitalizacyjnego a sumą zobowiązań i funduszy własnych). Uwzględnienie funduszy własnych jako części MREL spowoduje znaczne zmniejszenie nadmiaru kapitału w bankach w stosunku do łącznych wymagań. To z kolei może ograniczyć zdolność i chęć banków do finansowania gospodarki, jednocześnie komplikując ewentualne procesy restrukturyzacji w przyszłości.

kancelaria frankowa

Kredyty frankowe i ich wpływ na gospodarkę

W ramach raportu, przedstawiciele sektora bankowego zostali zapytani o główne czynniki stanowiące zagrożenie dla stabilności gospodarki. Zdaniem bankowców, największym ryzykiem dla sektora bankowego jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Takie stanowisko wyraziło 38 proc. respondentów. Na drugim miejscu wymieniono wzrost niespłacalnych kredytów (19 proc.), a na trzecim wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (16 proc.). Wyniki badania pokazały, że znacząca większość ankietowanych (89 proc.) negatywnie oceniła długoterminowy wpływ wyroku TSUE w sprawie frankowiczów na kondycję polskiego sektora bankowego. Jedynie 11 proc. respondentów uważa, że wpływ ten nie będzie ani korzystny, ani szkodliwy. Nie odnotowano żadnej opinii wskazującej na pozytywny wpływ wyroku TSUE.

Więcej informacji na Prawo.pl.