Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

2 listopada 2020

Wyrok zaoczny mBank S.A. (Sygn. Akt X C 2912/20)

Do naszej kancelarii wpłynął wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny w dniu 02.11.2020 r. w sprawie sygn. X C 2912/20.

Sąd po rozpoznaniu sprawy zasądził na rzecz powoda:

-kwotę 37 858,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

-zwrot kosztów procesu w wysokości 4 617 zł.

W zakresie zasądzenia roszczenia głównego sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Wydanie wyroku zaocznego oznacza, że sąd uznał, iż fakty przytoczone w pozwie nie budzą uzasadnionych wątpliwości i na tej podstawie uznał twierdzenia zawarte w pozwie za prawdziwe. Wydanie wyroku zaocznego jest następstwem braku reakcji banku po otrzymaniu pozwu. Najczęściej zdarza się to jeszcze przed ustaleniem terminu rozprawy, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złoży do sądu odpowiedzi na pozew.

 Bank może złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia mu wyroku. Jeśli dokona tej czynności skutecznie (czyli: w terminie, z właściwą opłatą oraz gdy nie będzie on zawierał braków formalnych), sąd doręczy do naszej kancelarii odpis sprzeciwu i sprawa będzie się toczyć w normalnym trybie (co oznacza, że sąd wyznaczy rozprawę i przeprowadzi postępowanie dowodowe). Po ponownym rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka ponownie o żądaniach zawartych w pozwie.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej