Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach Frankowiczów przeciwko Santander Bank Polska S.A.

I ACa 459/22

Dnia 20 czerwca 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny.

Na skutek zażalenia powoda oraz apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 lutego 2022r., sygn. akt I C 1348/20, Sąd II instancji:

– na skutek zażalenia Powoda zmienił pkt 3 wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w ten sposób, że zasądzoną kwotę kosztów procesu podwyższył do kwoty 6.417 zł,

– oddalił apelację Pozwanego,

– zasądził kwotę 8.440 zł kosztów procesu postępowania apelacyjnego i zażaleniowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi po upływie tygodnia od ogłoszenia wyroku.

Zdaniem sądu należało uznać za zasadne zażalenie strony powodowej, ponieważ Sąd pierwszej instancji błędnie zasądził wyłącznie koszty zastępstwa procesowego,  pomijając poniesione przez Powoda koszty procesu. Na koszty II instancji składają się koszty postępowania apelacyjnego i zażaleniowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa łącząca strony zawiera niedozwolone postanowienia umowne polegające przede wszystkim na braku określenia kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz banku z tytułu jej realizacji. Kurs był przez bank ustalany jednostronnie ze wskazaniem, że kurs kupna przy uruchomieniu kredytu był niższy niż kurs sprzedaży w momencie płatności każdej z rat. Posługiwanie się dwoma różnymi kursami również należało uznać za wadliwe. Eliminacja przedmiotowych postanowień bezwzględnie prowadzi do nieważności umowy kredytowej, ponieważ były to jej główne postanowienia.

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008r. pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. oraz zasądzający na rzecz powoda kwotę 130.885,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty. Punkt trzeci odnosił się do zasądzenia kwoty 5.417zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Pomoc-frankowiczom

I ACa 149/22

Dnia 14 czerwca 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że punktowi pierwszemu nadał następujące brzmienie:

” zasądza od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda:

– kwotę 41.975,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 grudnia 2019 roku do dnia 6 października 2021 roku,

– kwotę 17.084,18 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 grudnia 2019 roku do dnia 6 października 2021 roku,

z tym, że uzależnia spełnienie zasądzonego świadczenia od jednoczesnego zaoferowania przez powoda zwrotu na rzecz pozwanego świadczenia pieniężnego w kwocie 150.000 zł otrzymanego przez powoda na podstawie umowy kredytu z 2008 r. albo zabezpieczenia przez niego roszczenia o jego zwrot”,

– oddalił powództwo o zapłatę w pozostałej części;

– oddalił apelację w pozostałym zakresie,

– zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie oprócz zasądzenia wyżej wskazanych kwot na rzecz powoda, ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy oraz kosztami procesu w 100% obciążył pozwanego, ich szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Sąd odwoławczy podzielił rozważania Sądu I instancji w zakresie istniejących w umowie klauzul abuzywnych. Umowa kredytowa jest nieważna. Sąd uznał, że zarzut potrącenia nie był zasadny, natomiast zarzut zatrzymania był skuteczny. Umowa kredytowa w ocenie sądu jest umową wzajemną.