Do naszej Kancelarii wpłynęły kolejne korzystne wyroki w sprawach frankowych przeciwko Bankowi BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 11 lutego br. w wyroku o sygn. I C 1209/21 zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 205.007,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd uznał umowę za nieważną.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny dnia 14 lutego br. w sprawie o sygn. I C 203/21 ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego, wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2005r. pomiędzy powodami a GE Money Bank Spółką Akcyjną w Gdańsku; zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 109.420,83 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2020r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W obu przypadkach sądy postanowiły zastosować teorię dwóch kondykcji. Wyroki są nieprawomocne.