Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

Rzecznik Generalny w wydanej 16.02.2023r. opinii wskazał nie tylko, że bankom nie należy się wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. Co istotne, dodał że kredytobiorcy mogą domagać się tego typu roszczeń od banków. To znaczy, że poza zwrotem uiszczonych rat kapitałowo-odestkowych oraz innych opłat związanych z obsługą kredytu, w ocenie rzecznika nic nie stoi na przeszkodzie, aby żądać dodatkowych opłat.

Co dla Frankowiczów oznacza TSUE C-520/21?

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka decyzja TSUE nie jest zaskakująca, takiego prokonsumenckiego stanowiska oczekiwaliśmy. TSUE kolejny raz, w oparciu o dyrektywę unijną 93/13 mocno podkreślił swoje prokunsumenckie stanowisko.

Jak wskazuje Radca prawny Wojciech Bochenek, banki wpadły we własne sidła, bowiem to one, chcąc zniechęcić kolejnych klientów od kierowania spraw do sądów, zaczęły takie roszczenia formułować.

Banki już teraz próbują bronić się na inne sposoby. Zdaniem prawnika, nie ma czego się obawiać i należy narrację banków traktować jako element taktyki procesowej.

Czy można unieważnić umowę kredytu CHF, który został już spłacony?

Na koniec warto wspomnieć, że Frankowicze wygrywają w sądach 97 proc. spraw a umowa kredytu całkowicie spłaconego w dalszym ciągu może zostać skutecznie podważona w sądzie.

Wydana opinia nie jest jeszcze ostatecznym wyrokiem w spornej sprawie bezumownego korzystania z kapitału. Jednak jak zauważa mec. Bochenek ci kredytobiorcy, którzy już spłacili kredyt będą mogli formułować znacznie szersze żądania względem banków a do oceny sądów krajowych pozostanie ustalenie, które z nich będą zasługiwały na uwzględnienie.