Dnia 13 maja br. w Sądzie Najwyższym zapadła ważna uchwała dotycząca rozpatrywania spraw Frankowiczów przez sędziów będących posiadaczami kredytów frankowych.

Pomoc-frankowiczom

Uchwała Sądu Najwyższego

Sprawa, w której skierowane zostało pytanie do Sądu Najwyższego, dotyczyła umowy kredytu hipotecznego z 2007r. Mocą wyroku I instancji, w przedmiotowej sprawie doszło do unieważnienia umowy. Wyrok został zaskarżony przez bank – w sprawie orzekał sędzia będący posiadaczem kredytu frankowego. Wniosek banku został przez sąd oddalony. Jednak ze względu na pojawiające się systematycznie wątpliwości w tym aspekcie, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w listopadzie ubiegłego roku postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego.

Mocą Uchwały Sądu Najwyższego wydanej 13.05.22r. na posiedzeniu niejawnym: „sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem”.

Oczekujemy na uzasadnienie uchwały. Ponadto, w Sądzie Najwyższym pozostaje do rozpatrzenia kilkaset skarg kasacyjnych dotyczących spraw kredytów frankowych. Oczekujemy także na stanowisko SN w zakresie tzw. bezumownego korzystania z kapitału oraz ustalenia czy umowy kredytowe powinny być kwalifikowane jako wzajemne (chodzi o zasadność uwzględniania przez niektóre sądy podnoszonego przez banki zarzutu zatrzymania).

Więcej informacji na stronie Forsal.pl.