Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny w dniu 9 października 2020r. wydał korzystny wyrok na rzecz naszego Klienta.

Sąd po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. pod sygn. XVIII C 441/20:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 74.440,55 zł,

-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził od pozwanej na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2008r. W zawartej umowie występowało zabezpieczenie w postaci tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd podkreślił fakt, iż postanowienia umowne odnoszące się do tej kwestii są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący godzą w interes konsumenta. W ocenie sądu należy zauważyć, że naruszeniem dobrych obyczajów jest już samo nieprzedstawienie kredytobiorcom treści stosunku ubezpieczenia. Konsument ma pokrywać koszt ubezpieczenia – a przynajmniej według umowy ma pokrywać rzekomy koszt ubezpieczenia – nie wie jednak nawet, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, w istocie kredytobiorcy dysponują jedynie oświadczeniem pozwanego, że pokrywa rzekome koszty ubezpieczenia. Nie wiedzą jednak, za co naprawdę płacą.

Cieszy nas fakt, że sąd przychylił się do przedstawionej przez nas obszernej argumentacji prawnej obejmującej swoim zakresem zarówno kwestię ustalenia nieważności jak i abuzywności zawartego w umowie mechanizmu przeliczeniowego.

Wyrok nie jest prawomocny.