Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 12/21 w dniu 20 maja 2021 r. w Olsztynie ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 47.246,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie między stronami stosunku prawnego umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w marcu 2008 r. między powodami a stroną pozwaną,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

Sąd stwierdził, że w pełni podziela stanowisko ostatniej uchwał Sądu Najwyższego w zakresie słuszności teorii dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.