Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące biegu przedawnienia i odsetek za opóźnienie płatności.

Pomoc-frankowiczom

Pytania prejudycjalne do TSUE

Sędzia Kamil Gołaszewski z Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do TSUE w kolejnej sprawie dotyczącej Frankowiczów. Linia orzecznicza dotycząca rozstrzygania sporów Frankowiczów z bankami została już dość mocno przez polskie sądy ugruntowana. Natomiast pojawiły się pewne nieścisłości co do samego rozliczenia stron po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.

Przede wszystkim należy doprecyzować kwestię dotyczącą biegu przedawnienia roszczeń. Sąd Najwyższy poruszył już ten temat w majowej uchwale minionego roku, jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele niejasności.

Zadane pytania zmierzają głównie do ustalenia, z jakim okresem czy zdarzeniem należy wiązać wymagalność roszczeń konsumenta oraz rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia dla banku i konsumenta – wyjaśnia mecenas Wojciech Bochenek.

Orzecznictwo w sprawach frankowych

Jak wskazuje sędzia Gołaszewski orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości przełoży się także na aspekt dotyczący zarzutu zatrzymania (w przypadku uznania umowy za nieważną, w pierwszej kolejności konsument jest zobowiązany do zwrotu świadczeń na rzecz banku zgodnie z treścią wyroku, po spełnieniu tego warunku dopiero bank wypłaci należności kredytobiorcy) podnoszonego przez banki w postępowaniu apelacyjnym.

Jeżeli TSUE potwierdzi, że okres przedawnienia należy liczyć od momentu zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę, zarzut zatrzymania staje się niezasadny.

Rozstrzygnięcie spornych zagadnień przez TSUE będzie miało ogromy wpływ na toczące się sprawy, bo poruszona problematyka dotyka kwestii rozliczenia się kredytobiorcy z bankiem w razie unieważnienia umowy. Roszczenia banku mogą być przedawnione i wówczas bank nie odzyska udostępnionego kapitału, co będzie sankcją za stosowanie w umowach z konsumentami nieuczciwych warunków umownych – podsumowuje mec. Bochenek.

Więcej informacji na portalu Rp.pl.