Dnia 29 marca zapadł wyrok, w którym Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem kosztów postępowania.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sąd Okręgowego w Szczecinie sygn. I C 1067/20. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zasądził od pozwanego PKO BP S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 119.548,19 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 19 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym z uwagi na nieważność tej umowy;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 3.225,50 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd do wzajemnych rozliczeń zastosował teorię dwóch kondykcji.