W dniu 11 marca 2022 r. na skutek rozpoznania apelacji pozwanego PKO BP S.A. od wyroku SO w Toruniu z 13.10.2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok z dnia 13.10.2021 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt I C 414/21) na mocy którego sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt mieszkaniowy z 2011r. zawartej pomiędzy powodami a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (poprzednikiem prawnym pozwanej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 48.576,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
od dnia 7 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 15.636,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie od dnia 7 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.