Dnia 16 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się tego orzeczenia do dnia zapłaty.

Wygrana Frankowiczów z Bankiem Millennium S.A.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 r., sygn. akt I C 723/22. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a Bankiem Millenium S.A. stosunku prawnego, wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny z 2006 roku, z powodu jej nieważności w całości;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 68.455,23 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 19.433,18 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;
  • nakazał pobrać od pozwanego Banku Millenium S.A. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Słupsku kwotę 139,62 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.