Zastosowanie sankcji kredytu darmowego wobec banku pozwala kredytobiorcy spłacać sam kapitał, bez odsetek czy dodatkowych kosztów. Jednak, aby było to możliwe powinny zostać spełnione określone warunki. Darmowy kredyt –  jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego – jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 roku dotyczącej kredytu konsumenckiego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kredytodawca naruszy określone w nim obowiązki, kredytobiorca ma prawo zwrócić kredyt bez naliczonych odsetek i innych kosztów, które normalnie byłyby wymagane przez kredytodawcę, w ustalonym w umowie terminie. Istnieją również inne formalne wymogi, które musi spełniać umowa kredytowa:

  • Umowa kredytowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 r.
  • Umowa nadal jest aktywna (w trakcie spłaty kredytu) lub nie minął rok od zakończenia spłaty kredytu.
  • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
  • Konsument musi wykazać, że kredytodawca naruszył jedno lub więcej praw wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.

W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazuje okoliczności, które pozwalają skorzystać z tego uprawnienia. Istnieje kilka różnych przypadków, ale do najczęstszych naruszeń ustawy należą:

  • Przekroczenie określonych w ustawie dodatkowych kosztów kredytu poza odsetkami.
  • Naruszenie obowiązku zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie.
  • Brak jasnego określenia w treści umowy kredytowej takich elementów jak rodzaj udzielonego kredytu, jego całkowita kwota, czas obowiązywania umowy, termin i sposób wypłaty kredytu, stopa oprocentowania oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zasady i termin spłaty.
  • Pominięcie w umowie kredytowej informacji o kosztach, które konsument musi ponieść w związku z umową.

Co istotne dla kredytobiorców z sankcji kredytu darmowego można skorzystać zarówno podczas spłaty kredytu, jak rok po zakończeniu spłaty kredytu, gdy strony umowy wypełnią jej postanowienia.

sankcja kredytu darmowrgo

W jaki sposób działa SKD?

Sankcja kredytu darmowego działa na dwa sposoby. Przede wszystkim wygasają roszczenia kredytodawcy wobec konsumenta z tytułu kredytu konsumenckiego o zapłatę odsetek oraz innych kosztów. Tym samym kredytobiorca otrzymuje tzw. darmowy kredyt, zyskuje niższe raty i spłaca tylko kapitał. Natomiast jeśli kredyt został już spłacony powstaje zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku o zwrot uiszczonych kwot. Warto zauważyć, że sankcja kredytu darmowego obejmuje wszystkie koszty niezależnie od ich nazwy, w szczególności koszty, prowizje, opłaty oraz składki. Ponadto koszty nie muszą być znane kredytobiorcy w chwili zawierania umowy.

Należy pamiętać, że każda ze wskazanych okoliczności wiąże się z wieloma szczegółowymi kwestiami. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości umowy kredytowej, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy prawnej, która pozwoli ocenić, czy istnieją realne szanse na skuteczne skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Sprawdź, czy Twój kredyt może być darmowy – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy.